Kommunikation

Supercykelstier vinder stadigt større indpas i den nationale transportdagsorden, mens kendskabet til supercykelstierne vokser i den brede befolknings bevidsthed. Derfor bliver det fortsat vigtigere, at supercykelstier kommunikeres nogenlunde ens, uanset hvor i landet de etableres.

Med supercykelstierne som det tredje ben i den regionale transportplanlægning er det samtidig vigtigt, at kommunikationen om supercykelstier fortsat er funderet i solide data og ensartet effektdokumentation. Dataindsamling og effektdokumentationen derfor afgørende for kommunikationen om supercykelstierne, uanset om man allerede har supercykelstier, skal til eller er ved at anlægge supercykelstier eller er færdig med alle planlagte supercykelstier.

Kommunikationen om supercykelstierne samt ruternes nøgletal og resultater kan blandt andet understøtte:

  • Fortællingen om supercykelstier og effekterne af infrastrukturen
    I udbredelsen af kendskabet til supercykelstierne, f.eks. gennem historier i pressen, på kommunale hjemmesider eller i publikationer, er veldokumenterede resultater afgørende. Særligt i presseøjemed er tal og effekter interessant og solid tilbagevendende data essentiel.
  • Vidensdeling, erfaringsudveksling og samarbejder på tværs
    I vidensdelingen og erfaringsudvekslingen med f.eks. andre kommuner, supercykelstisamarbejder, cykelplanlæggere eller cykelforskere m.m. er resultater og effekter typisk meget efterspurgte. 
  • Den politiske forankring både lokalt, regionalt og nationalt
    Hvis tværkommunale, regionale supercykelstier skal prioriteres politisk i de enkelte kommuner og i regionerne gennem støtte til supercykelstisamarbejder, skal politikerne kunne dokumentere effekten af de kommunale investeringer i ruterne og de regionale investeringer i supercykelstisamarbejder. Samtidig er det nationalpolitisk vigtigt at have data, der understøtter effekten af supercykelstier som infrastrukturkategori i perspektiv til de andre regionale infrastrukturtilbud.

Supercykelstier gør det lettere for flere at tage cyklen på hele eller dele af pendlerrejsen. Men selve anlæggelsen af en supercykelsti sikrer ikke nødvendigvis kendskab og forståelse for ruten og konceptet. Derfor er en god og klar kommunikation nødvendig – både på ruten, om ruten og om supercykelstierne generelt.

I det følgende præsenteres kommunikationsindsatserne i en supercykelstis livscyklus med fokus på anlægskommunikation, events og kampagner, nøgletal og resultatkommunikation og presse.