Øvrige evalueringer

Når der laves forsøg og test af nye typer af anlægs- eller servicetiltag på supercykelstierne er det vigtigt at dokumentere effekten af tiltaget. For eksempel kan viden om, hvad der fungerer og ikke fungerer bruges fremadrettet i udviklingen af cykelinfrastruktur og andre nye tiltag til at fremme cykling.

Det er en god ide at overveje, hvordan en evaluering bedst udføres i forhold til projektets formål. For eksempel er det en god ide at overveje:

 • om det er en kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse, der bedst belyser opgaven?
 • om det vigtigt at kende til brugernes egen oplevelse?
 • om det er ’nok’ at tælle cykeltrafikken før og efter?
 • om det er relevant at lave observationer af cyklisternes adfærd/brug?

Evaluering i forbindelse med opgradering af kollektive transportknudepunkter

Projekter i forbindelse med en supercykelstis opkobling til kollektiv transport bør også evalueres. Klare målsætninger gør det nemmere at vide, hvad man bør måle og evaluere, og evalueringen kan skaleres alt efter, hvor stort projektet eller opgraderingen er.

Evalueringsmålsætninger og -parametre

Når kobling mellem en supercykelsti og et kollektivt transportknudepunkt opgraderes har Supercykelstisamarbejdet følgende evalueringsmålsætninger og parametre:

Overordnet målsætning: Flere pendlere kombinerer cykel og kollektiv transport

Evalueringsparametre:

 • Forbedret cykelparkering ved knudepunktet
 • Øget andel af pendlere cykler til og fra det kollektive transportknudepunkt
 • Øget antal pendlere bruger det kollektive transportknudepunkt

Ligesom ruteevalueringerne af supercykelstierne bør der både udføres en førmåling og en eftermåling, når man evaluerer projekter i forbindelse med opgradering af kollektive transportknudepunkter.

Før- og eftermåling bør finde sted på samme tidspunkt på året for at sikre sammenligneligheden. Førmåling skal finde sted inden anlægsarbejdet går i gang, da det givetvis vil påvirke brugen af de eksisterende faciliteter, og der skal gerne være nogle måneder mellem åbningen af anlægget og eftermålingen, så brugerne kan nå at vænne sig til det nye tilbud.

Parametre og metoder

Nedenfor beskrives anbefalinger til parametre og metoder i forhold til, hvor omfattende evalueringen ønskes. Det anbefales særligt at udvide evalueringen, når der udføres hidtil uafprøvede tiltag, eller når man investerer i ”noget ekstra”

Forbedret cykelparkering ved knudepunktet

MetodeEvalueringsskala
Optælling af cykelparkeringens belægningsgrad før og efter anlægBasis
Optælling af cykler parkeret udenfor og i stativ før og efter anlægBasis
Før- og efterbilleder  Basis
Optælling af cykeltyper før og efter anlægUdvidet
Spørgeskema om brugertilfredshed evt. før og efter anlægUdvidet

Øget andel af pendlere cykler til og fra det kollektive transportknudepunkt

MetodeEvalueringsskala
Optælling af cykelparkeringens belægningsgrad før og efter anlæg  Basis  
Passagertal fx fra Passagerpulsens brugerundersøgelser før og efter anlægUdvidet  
Optælling af pendlere som tager cyklen med i den kollektive transportUdvidet  
Optælling af bilparkeringens belægningsgrad før og efter anlægUdvidet  
Spørgeskema om rejsevaner før og efter anlægUdvidet  

Øget antal pendlere bruger det kollektive transportknudepunkt

MetodeEvalueringsskala
Passagertal (af- og påstigere) i den kollektive trafik ved knudepunktet før og efter anlægBasis

Evalueringsmetoder

Her finder du en detaljeret beskrivelse af de forskellige evalueringsmetoder

Før- og efterbilleder

Det anbefales at tage før- og efterbilleder af forholdene fra forskellige vinkler. Hellere for mange billeder end for få. På den måde bliver det muligt helt konkret at vise, hvilke forbedringer der er anlagt.

Tællinger

Optælling af, hvor mange cykler der er parkeret og hvor de er parkeret (inden eller udenfor stativ) ved knudepunktet før og efter anlæg, giver et godt indblik i effekten af ny eller opgraderet cykelparkering.

Tællingen af parkerede cykler foretages typisk manuelt om formiddagen efter morgenmyldretiden hver dag i en uge.

Hvis det er muligt udvid gerne optællingen med følgende:

 • Tæl dyre og/eller store cykler, fx elcykler, racercykler og ladcykler, i før- og eftermålingen for at undersøge om det er blevet mere trygt at parkere dyre cykler, og om der er bedre plads/faciliteter til store cykler. Især relevant ved forbedrede muligheder for fastlåsning/indelåsning henholdsvis plads til store cykler.
 • Tæl parkerede biler ved knudepunktet i før- og eftermåling som indikation på, om der er sket en overflytning fra bil til cykel som tilbringer til knudepunktet.
 • Tæl af antal af- og påstigere, der har cyklen med i toget eller bussen.

Passagertal

Data om antal på- og afstigere ved et kollektivt transportknudepunkt eller andelen af passagerer, som siger de er ankommet til toget eller bussen med cykel er alt sammen passagerdata. Det kan give et bedre indblik i pendlernes kombinationsrejse-adfærd.

Når der gøres brug af passagertals-data, er det en god idé at sammenligne med udviklingen for andre lignende stationer, så der kan tages højde for generelle udsving forårsaget af større samfundsændringer (fx corona eller lignende).

Her kan du finde forskellige former for passagertals-data:

Af- og påstigninger:

 • S-tog og Metro: Data om påstigere på S-tog og Metro stationer på års- og månedsbasis kan findes hos Trafikstyrelsen på www.passagertal.dk.
 • Bus og Lokaltog: For busstoppesteder og lokaltogsstationer i ligger Movia inde med data fra både tællinger og Rejsekortdata (Gælder for Region Hovedstaden og Region Sjælland). Find de mange data her.

Brugeradfærd og -tilfredshed:

 • Passagerpulsen monitorerer løbende passagernes tilfredshed og brug af den kollektive transport. Blandt andet kan man både finde andelen af passagerer, som ankommer til stationer med cykel i deres Nationale Passager Tilfredshedsundersøgelse. Find deres undersøgelser her.
 • Alle kollektive transportselskaber laver løbende adfærds- og tilfredsundersøgelser. Både sammen og hver for sig. Derfor anbefales det at spørge dem, om de har analyser, som belyser det specifikke knudepunkt.

Spørgeskemaundersøgelse

For at få indblik i brugernes oplevelse er det en god ide at udføre spørgeskemaundersøgelser. De kan belyse brugerens tilfredshed med for eksempel cykelparkeringsområdet, forbindelsen mellem supercykelstien og knudepunktet og forbindelsen mellem cykelparkering og perron eller busstop. Derudover kan spørgeskemaundersøgelsen i eftermålingen også være med til at belyse, hvad brugerne gjorde før, og om der er sket en adfærdsændring.

Det anbefales, at der både udføres en spørgeskemaundersøgelse før og efter, og at spørgsmålene er sammenlignelige. Der kan dog være tilfælde, hvor det kun er relevant at udføre en spørgeskemaundersøgelse efter projektet er gennemført.

Spørgeskemaet kan udføres som stopinterviews på relevante steder ved knudepunktet. Det kan for eksempel være ved cykelparkeringen. Da det kan være svært at få tid til at udføre et helt interview med brugerne i myldretiden, kan tilbydes pendlere mulighed for at besvare online spørgeskema. Det gør de ved at udfylde deres kontaktoplysninger (mailadresse), hvorefter de modtager link til spørgeundersøgelsen, som de kan udfylde på et passende tidspunkt. En anden løsning kan være at opsætte et skilt, hvor evalueringen beskrives, og hvor brugerne selv kan ’logge ind’ i spørgeskemaundersøgelsen f.eks. via en QR-kode.

Spørgeskemaet bør altid tilpasses det specifikke sted og projekt, som ønskes evalueret.

Eksempler på mulige, relevante spørgsmål i et spørgeskema:

 • Er X-kollektive knudepunkt din nærmeste station/trinbræt/busstoppested?
  • (Hvis nej) Hvorfor valgte du denne station/ dette trinbræt/busstoppested?
 • Hvilken type cykel cyklede du på?
 • Hvor parkerede du din cykel?
 • Hvor tilfreds er du med cykelparkeringen, hvor du parkerede din cykel?
 • Har du ønsker til forbedringer til cykelparkeringen?
 • Hvor langt cyklede du ca. til X-kollektive knudepunkt? (antal kilometer)
 • Hvilken vej cykler du til stationen? (vælg tal fra kortet der viser, hvilken vej du kom fra)
 • Har du forslag til forbedringer?
  • Hvis ja, kan du skrive dem her: _________________
 • Hvor tilfreds er du generelt med X-kollektive knudepunkt?
 • Hvor tilfreds er du med følgende forhold ved cykelparkeringen ved X-kollektive knudepunkt?
  • Cykelparkeringsforholdene på X-kollektive knudepunkt generelt?
  • Cykelparkeringens placering i forhold til din videre rejse?
  • Hvor nemt det var at finde vej til cykelparkeringen?
  • Hvor nemt det er at placere cyklen i cykelstativet?
  • Pladsen mellem cykelstativerne
  • Pladsen mellem cyklerne
  • Belysning
  • Ren- og vedligehold
 • Har du ønsker til forbedringer til cykelforholdene ved stationen?
 • Hvad skulle du, efter at du havde parkeret din cykel ved X-kollektive knudepunkt?
  • Videre med toget
  • Videre med bussen
  • Videre til aktivitet i lokalområdet (fx indkøb, besøg, undervisning, arbejde osv.)
  • Videre på anden vis (skriv selv) _________________
 • Hvor tryg føler du dig på stationen og stationsområdet?
 • Hvor tryg føler du dig, når du cykler til stationen?
 • Hvad er dit køn?
 • Hvad er din alder?
 • Hvilken kommune bor du i?

Spørgsmål som tilføjes til eftermålingen:

 • Har du anvendt den nye cykelparkering (eller andet)X-kollektive knudepunkt?
  • (Hvis ja) Har du ønsker til forbedringer til den nye cykelparkering?
  • (Hvis ja) kan du skrive dem her: ________________
 • Benyttede du også X-kollektive knudepunkt, inden der blev etableret nye cykelparkering (eller andet) den xx-dato/år?
  • Hvis nej, hvad gjorde du før?
   • Er nytilflytter
   • Har skiftet til en ny arbejdsplads/studieplads
   • Cyklede til en anden station
   • Gik til stationen
   • Kørte bil
   • Kørte med bus til stationen
   • Kørte med bus
   • Andet, skriv: _______________

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har evalueret flere forskellige udviklingstiltag og projekter. Find dem på supercykelstiernes hjemmeside her hvor du kan læse tidligere evalueringer, analyser og publikationer.