Effektmåling

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er en vigtig indsats effektmålinger og evalueringer. Målinger og evalueringer er afgørende for at kunne dokumentere effekt og vurdere kvalitet, forbedringsmuligheder og potentialer ved supercykelstier. Disse bliver typisk udført i forbindelse med evalueringer af ruter og andre udviklingstiltag. Derudover monitorerer samarbejdet også løbende supercykelstierne.

Effektmålinger er en del af kvalitetssikringen af supercykelstierne, de er et grundlag for at kunne beregne eksterne effekter for eksempel klima, sundhed og trængsel, og de sikrer et godt erfaringsmæssigt udgangspunkt for en kvalificeret videreudvikling af supercykelstierne – både lokalt og regionalt.

De data, der bliver genereret ved målinger og evalueringer, er med til at skabe datagrundlaget for Supercykelstisamarbejdets nøgletal. Så vidt det er muligt, er Supercykelstisamarbejdets data frit tilgængeligt for alle. Mange af de bagvedliggende data og resultater kan hentes gennem Region Hovedstadens online cykelregnskab og alle evaluerings- og vidensrapporter ligger tilgængelige på supercykelstiernes hjemmeside.

Nøgletal for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har målt, evalueret og indsamlet data om effekten af supercykelstierne siden 2010. Datasættene kan dog i sig selv ikke dokumentere og formidle effekterne. En god formidling af resultaterne kræver nogle få, gode nøgletal, som både kan give en nemt forståelig, relevant og fyldestgørende viden om supercykelstierne.

Centrale nøgletal 

  • Udviklingen i cykeltrafik på supercykelstierne
  • Overflytningspotentiale: Andelen af nye pendlere, der før tog bilen
  • Hvor ofte brugerne benytter ruten (fx dagligt eller flere gange ugentligt)
  • Den gennemsnitlige turlængde, som cykles på supercykelstierne
  • De samfundsøkonomiske gevinster ved supercykelstierne

Andre nøgletal 

  • Kendskab til supercykelstikonceptet
  • Pendlernes primære motivation for at cykle
  • Demografiske fakta om brugerne
  • Fordelingen af cykeltyper
  • Formålet med cykelturen på ruten, fx pendling eller motion. 

Region Hovedstadens online cykelregnskab

Udvalgte nøgletal for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen bliver samlet og præsenteret i Region Hovedstadens online cykelregnskab, som opdateres årligt.