Belysning på supercykelstier

Belysning har stor betydning for cyklisters fremkommelighed, sikkerhed og tryghed og særligt for pendlere er belysning vigtigt, da det er en mørkt ca. halvdelen af året i myldretimerne.

God belysning betyder, at cyklisterne kan orientere sig, se stiens forløb og se, om der er forhold, der skal tages hensyn til, for eksempel vandpytter, nedfaldne blade, huller i stien eller andre brugere af stien.

Belysning har desuden en stor effekt på den sociale tryghed. Det gælder især på strækninger i eget tracé. I Danmark er der store dele af året, hvor de mørke timer inkluderer de fleste af pendlertimerne. God belysning i de mørke timer kan derfor have en afgørende betydning for eksempel for valg af rute eller for at man vælger cykle.

For Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen gælder følgende principper for belysning på supercykelstier:

Principper for belysning på supercykelstier

God belysning – i alle omgivelser

På supercykelstier skal der være god belysning i alle slags omgivelser. Det gælder både supercykelstier, der er i byen, på landet, i skoven, i naturbeskyttede områder, på broer og igennem tunneller.

Belysning på supercykelstier skal være jævn, ensartet og regelmæssig

Supercykelstier skal have en jævn, ensartet og regelmæssig belysning. Det betyder, at belysningen skal være i belysningsklasse E2+.

Belysning skal sikre at cyklisten kan orientere sig fremad – både på cykelstien og sidearealer

Den langsgående belysning på supercykelstien bør både i og uden for bebyggede områder sikre, at cyklisten kan orientere sig fremad og kan se eventuelle forhindringer på stien eller sidearealerne.

Anbefalinger til belysning på supercykelstier

På supercykelstier anbefales det, at man som minimum følger anbefalinger og regler i Håndbog for vejbelysning anlæg og planlægning1Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020. Link. Det er altid en god ide at tage fat i den belysningsansvarlige i kommunen, inden man går i gang med at etablere eller opgradere belysning på supercykelstier.

Find mere information i menuen til venstre

Belysning ved nyanlæg eller ændring af eksisterende vejprofil

Ofte er vejbelysning etableret med udgangspunkt i de eksisterende forhold for vejens geometri. Som udgangspunkt skal belysning af veje også være beregnet til at dække cykelsti og fortov. Det skal man være opmærksom på, hvis der bliver lavet om på vejens geometri i forbindelse med anlæg af en supercykelsti. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lave en ny lysberegning og lave om i belysningen. 

Belysningsklasse

På supercykelstier anbefales det at følge vejreglerne og etablere belysning i belysningsklasse E2+2Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020, s.49. Link Belysningsklassen rummer krav til belysningsniveau, afskærmning, blændingsbegrænsning samt regelmæssighed i belysningen.

Derudover anbefales der fortrinsvis nedadrettet lys.

I Vejreglerne er der anbefalinger om belysningsklasse E2 på stier, men på supercykelstier er anbefalingen belysningsklasse E2+. E2+ har en øget regelmæssighed på 0,25 i forhold til E2.

Regelmæssighed (af vandret belysning, luminans eller halvrumlig belysning i et felt) er forholdet mellem den mindste værdi og middelværdien i punkter i et net, der dækker feltet3Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020, s.114. Link. Den øgede regelmæssighed på supercykelstier er indført for at forbedre belysning af hele arealet og sikre bedre belysning midt mellem armaturerne

Belysning af sidearealer

Det er vigtigt, at sidearealerne langs en supercykelsti belyses. Derfor anbefales det at medregne minimum 1,5 meter sideareal i begge sider af supercykelstien4Vejdirektoratet: Belysningsplan for statens veje, 2011. Link.

Derudover kan hvide kantstriber hjælpe med at tydeliggøre stiforløbet som supplement til belysning.

Armatur og mastehøjde

Valg af armatur og højden på master er vigtige elementer i at sikre god belysning.

I valget af armatur skal det overvejes om det er bedst, at lyset spredes asymmetrisk eller symmetrisk alt efter hvordan supercykelstiens geometri er udformet.

På supercykelstier anbefales det at benytte høje master på 4-5 meter hvis det er supercykelstier langs vej og ca. 3,5 meter høje master hvis det er supercykelstier i eget tracé. På den måde bliver det muligt for cyklister at se, hvad der er længere fremme.

Når man opsætter master, er det vigtigt at være opmærksom på træer og andet begrønning, der potentielt kan komme til at dække for belysningen om foråret og sommeren.

Åbent land og grønne områder

På supercykelstier, der løber gennem åbent land, anbefales også at benytte belysningsklasse E2+.

Er det ikke muligt at have belysningsklasse E2+ for eksempel pga. naturfredning, kan der arbejdes med belysningsklasse E4. Belysningsklasse E4 er belysning i form af et “ledestjernesystem, som udelukkende tjener til at angive forløbet af en sti eller lignende”5Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020, s.21. Link.

Brug af lys i belysningsklasse E4 kan f.eks. være:

  • lave pullerter, der belyser hele stien, men ikke lige så jævnt som ved belysningsklasse E2+.
  • spredt ledelys med f.eks. dioder, der strømforsynes af solceller.

Disse eksempler er gode til at orientere om stiens forløb og fungerer bedst, når cykelstien er i eget tracé væk fra vejen.

Når en supercykelsti løber igennem grønne områder, kan der være udfordringer med, at belysning kan være til gene for dyrelivet. I disse tilfælde skal man indlede en dialog med fx Naturfredningsnævnet for at finde en løsning, der tager hensyn til dyrelivet og samtidig giver cyklister mulighed for at orientere sig på cykelstien. Der bliver løbende lavet testprojekter indenfor belysning, som forsøger at tilgodese både dyreliv og cyklister. Så det er en god ide at undersøge om der er relevante projekter man kan inddrage erfaringer fra inden man går i gang med belysning på supercykelstier gennem grønne områder.

Beplantningen på strækninger og i særdeleshed frem mod krydsningspunkter bør beskæres for ikke at skygge for belysningen og derved skabe mørke og utrygge delstrækninger. Det anbefales, at der ryddes i et frirum omkring stien på min. 50 cm fra supercykelstiens kant og i en frihøjde på 2,5 meter. Jo større areal man beskærer jo længere varer det inden beplantningen vokser tilbage.

Belysning ved krydsninger på supercykelstier

Ved krydsninger på supercykelstier, både ude af niveau og i niveau med veje og andre stier, bør der være særligt fokus på at der er belysning som sikrer, at cyklister kan orientere sig og bliver set af andre trafikanter.

Belysning i tunneller

På supercykelstier bør stitunneller altid belyses om natten, også selvom stien frem til tunnellen ikke er belyst. Det anbefales også at der bliver etablerer lys på begge sider af tunnelen for at øge trygheden.

Derudover anbefales det også, at tunneller på supercykelstier belyses om dagen for at der er en god overgang mellem lys og mørke ved ind- og udkørsel af tunellen.

Ifølge Håndbogen for vejbelysning6Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020, s. 59. Link er det særlig vigtigt at der er etableret belysning i tunneller, hvis:

  • Tunnellens længden er længere end 10 x √åbningsarealet
  • Stitunnellens åbning ligger lavt i forhold til omgivelserne
  • Der er meget høj beplantning eller høje bygninger, som omkranser åbningen og derved får åbningsarealet til at syne mindre på afstand, selvom ovennævnte forhold mellem længde og åbning er opfyldt
  • Stitunnellen er udformet (fx med krumning eller knæk), således at der ikke er tilstrækkeligt med dagslys, selvom længden er kortere end ovennævnte anvisning.

I tunneller bør belysningsarmaturer placeres, hvor minimumshøjden bliver mindre end 2,2 m.

Belysningen i stitunnellen kan optimeres ved, at stitunnellens vægge udføres i lyse farver.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er der udviklet et koncept for tunnelbelysning på supercykelstierne. Det består af intelligent belysning, der tilpasser sig tidspunktet på dagen og sørger for, at der altid er optimal belysning i tunnellen. Belysningen tilpasser sig lyset uden for tunnellen og skal på den måde være med til at mindske følelsen af at være blændet, når man kommer ind i tunnellen fra skarpt dagslys og omvendt sikre optimal belysning, når det er mørkt. Derudover har konceptet også et visuelt udtryk med orange lyshjul, der kan dreje rundt når en cyklist cykler ind i tunnelen. De orange lyshjul er med til at underbygge supercykelstiernes visuelle udtryk og kan være med til at give genkendelighed.

Det anbefales at benytte supercykelstiernes koncept for tunnelbelysning i tunnellerne på supercykelstinettet Foto: Supercykelstisamarbejdet, hovedstadsregionen

Belysning på broer og stibroer

På supercykelstier anbefales det at følge vejreglens anbefaling: Broer bør belyses med samme belysningsklasse som de tilstødende veje og stier. Samtidig skal en bro og tilhørende rampestrækninger, hvor der er adgang for biler, cykler og fodgængere være belyst hvis den er mere end 60 meter lang. Dette gælder uanset, om vejen i øvrigt er belyst7Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020, s. 58. Link.

Hvis broen udelukkende er en stibro bør der altid være belysning i belysningsklasse E2+. Fører broen over vand, er det vigtigt, at belysningen udføres, så lysindfaldet ned på vandet er minimalt.

Tip: Lav en overordnet belysningsplan

Det er en god ide at udarbejde en overordnet plan for belysning på supercykelstien, herunder overvejelser om særlige fokuspunkter på strækningen.

Det kan også være en god ide at koordinere belysningens udtryk på tvær af kommunerne på ruten for at sikre ensartethed på supercykelstien.

Referencer

  • Vejdirektoratet: Belysningsplan for statens veje, 2011. Link 
  • Vejregler: Håndbog for Vejbelysning anlæg og planlægning, 2020. Link