Events og kampagner

En vigtig del af supercykelstierne er kommunikationen, da en udbredelse af kendskabet til supercykelstier som koncept og ruterne specifikt er nødvendig for at få flere til at cykle. Lanceringer og supercykelstikampagner er gode til at udbrede kendskabet, ligesom de kan være med til at fastholde og anerkende eksisterende pendlere. Det samme gælder events, som enten kan fokusere udelukkende på supercykelstier, eller hvor supercykelstier er en del af eventet.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen kommunikeres der i øvrigt om alle eksisterende og kommende supercykelstier på samarbejdets fælles hjemmeside www.supercykelstier.dk.

Rutelanceringer

Når en supercykelsti er færdig, markeres det med en fælles lancering for alle involverede kommuner, hvor hele ruten indvies. I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er det sekretariatet, der står for planlægningen af rutelanceringerne i tæt dialog med kommunerne. Sekretariatet står både for de indledende overvejelser, planlægningen, eksekveringen og den tilhørende kommunikations- og presseindsats.

Når en ny supercykelsti skal lanceres, kan det foregå på mange måder. I den indledende planlægning er det derfor oplagt først at finde svar på følgende spørgsmål:

10 spørgsmål til rutelanceringer

Har ruten nogle særlige kendetegn?

F.eks. hvis der er et stærkt fokus på belysning, kan lanceringen tage udgangspunkt i dette og foregå i lygtetændingsperioden. Hvis ruten løber forbi mange arbejdspladser, kan lanceringen tage udgangspunkt i en virksomhedsindsats osv.

Er der en særlig aktuel krog/begivenhed lokalt eller regionalt?

F.eks. hvis der afholdes cykeluge i en af rutens kommuner, kan denne begivenhed danne baggrund for lanceringen. Hvis ruten bliver færdig op til maj måned, hvor kampagnen Vi Cykler til Arbejde finder sted, kan der arrangeres cykeludfordringer osv.

Er der et særligt politisk ønske for lanceringen?

F.eks. hvis ruten har skabt debat i lokalmiljøet eller er et politisk prestigeprojekt, kan der være ønske om at tone lanceringen ned eller skrue helt op. Typisk vil lokale politikere gerne deltage i rutelanceringer uanset størrelse, da supercykelstierne i lige så høj grad er en lokal som en regional opgradering.

Hvilken type lancering lægger timingen op til?

F.eks. er det i foråret oplagt at fokusere på at få folk op på cyklerne. Efteråret lægger op til en fastholdelsesindsats, mens en vinterlancering kræver ekstra kærlighed til cyklisterne. 

Hvor mange deltagere ønskes der?

F.eks. hvis der ønskes en stor lancering med høj deltagelse fra pendlere, politikere, borgere m.m., er det en god idé at indvie ruten i myldretiden om morgenen eller eftermiddagen. Dette stiller andre krav til selve indholdet, f.eks. kan en større cykeltur på ruten i myldretiden være generende for den eksisterende trafik.

Hvad skal lanceringen bestå af?

F.eks. fungerer det godt med en cykeltur på ruten for at markere, at den nu er indviet. Man kan også afholde et til flere små eller større events på ruten, som ikke kræver cykelaktivitet.

Hvem skal deltage fra officiel side?

F.eks. vil borgmestre oftest gerne deltage, holde en tale og eventuelt klippe en orange snor for at markere åbningen af ruten og afslutningen på et projekt, der typisk har været flere år undervejs. Da der typisk er flere borgmestre om én rute, er det vigtigt at alle rutens kommuner er involveret i at besluttet og planlægge lanceringseventet.

Hvem skal ellers deltage?

Cykelpendleren er den primære målgruppe for supercykelstierne. Derfor er det også oplagt, at cykelpendleren er (blandt) den primære målgruppe ved lanceringen af en ny supercykelsti. Derudover kan borgere, politikere, lokale virksomheder og lokale foreninger som Cyklistforbundet og Cykling Uden Alder også være deltagere. Det anbefales at holde fokus på hverdagscyklismen og cykelpendlere for at fastholde supercykelstihistorien. Målretter man lanceringen mod f.eks. børnefamilier eller skolebørn, er det sværere at fastholde historien om og fokus på cykelpendlingen og de gode regionale cykelforbindelser.  

Hvad er formålet med lanceringen foruden at indvie ruten?

F.eks. kan det primære formål være at markere ruten åbnet. I så fald kan lanceringen holdes lille og lokal. Hvis formålet er at få en række virksomheder langs ruten til at gøre mere, for at deres medarbejdere vælger cyklen, kræver det en større og længerevarende indsats, som rækker ud over selve lanceringseventet.

Hvilke historier skal der komme ud af lanceringen?

F.eks. hvis man ønsker lokal dækning af et enkeltstående lanceringsevent skal den relevante presse inviteres i god tid. Hvis man ønsker en bredere dækning af en længerevarende indsats, skal historierne pitches til relevante medier i god tid og typisk koordineres tæt med medierne løbende. Se mere om presse her.

Huskeliste til rutelanceringer

 • Start planlægningen i god tid med en besvarelse af de 10 spørgsmål
 • Tjek løbende at den samlede tidsplan holder, og at alle anlæg fortsat bliver færdig til tiden, så det sikres, at hele ruten er færdig til lancering.
 • Hvis enkelte anlæg trækker ud, anbefales det at udskyde lancering, medmindre det enkelte anlæg er uforholdsmæssigt meget forsinket og i øvrigt ikke ødelægger den samlede ruteoplevelse.
 • En supercykelsti kan lanceres hele året rundt, men timingen er med til at sætte rammerne.
 • Besvar spørgsmålene til den konkrete planlægning og tjek efter om:
  • Eventet matcher målgruppen både på indhold og rammer/praktik?
  • Eventet er relevant og realistisk for de ønskede deltagere at deltage i?
 • Husk at overveje kommunikations- og presseindsatsen rettidigt

Kampagner og events

Events og kampagner kan være enkeltstående eller tilbagevendende og er typisk sæson-, begivenheds- og brugerorienterede. Ved en større eller længerevarende kampagne er det en god idé at udarbejde en selvstændig kommunikationsplan med presseindsats, beredskabsplan og SoMe-strategi. Det er vigtigt at have for øje, hvordan brugerne på supercykelstierne nås, hvordan eventuel kritik håndteres, samt hvordan begivenheden passer ind i den generelle fortælling og den aktuelle situation.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen bliver supercykelstievents og -kampagner primært planlagt og gennemført af sekretariatet i samarbejde med kommunerne.

Find mere information i menuen til venstre

Virksomhedskampagner

Virksomheder er en oplagt målgruppe for kampagner og events, fordi arbejdspladserne er supercykelstipendlernes fælles destination, og derfor det sted, hvor flest (potentielle) cykelpendlere er samlet.

 • Fordelene er, at man når mange og rammer kernemålgruppen ret præcist. Derudover kan et godt samarbejde kan sætte skub i flere cykelfremmende initiativer i virksomhederne på sigt
 • Udfordringerne er, at det kræver en god krog at få virksomhederne engageret, da det kan være svært at prioritere ikke-nødvendige forpligtelser i en travl hverdag. Samtidig er det typisk ret ressourcekrævende indsatser med risiko for en begrænset effekt. Det er derfor en fordel at trække på eksisterende lokale erhvervssamarbejder eller tænke kampagnen eller eventet ind i allerede planlagte aktiviteter. Gør tiltaget så let for virksomhederne at tage del i som muligt.

Test-en-elcykel-kampagner

For nogle potentielle cykelpendlere er den store barriere for at springe på cyklen, de mange usikkerheder forbundet med at skifte pendlertransportform. Hvordan opleves det egentlig at cykle til arbejde hver dag, hvad kræver det, hvor hårdt bliver det, hvor meget man skal planlægge, hvor lang tid tager det, og hvad er fordelene ved cykelpendling overhovedet? De usikkerheder kan udfordres og elimineres ved give potentielle pendlere mulighed for at teste livet som cykelpendler for en periode. Særligt for pendlere med længere distancer, hvor en elcykel er den mest realistiske løsning på længere sigt, kan en testperiode være med til at be- eller afkræfte om en investering i en elcykel er det rigtige for pendleren.

 • Fordelene ved elcykel-kampagner er, at succesraten typisk er rigtig god, og der genereres nogle positive, personlige historier, som er nemme at formidle.
 • Udfordringen med elcykel-kampagner er, at det kan være meget ressourcekrævende både at skaffe elcyklerne og testpendlerne, særligt hvis der stilles specifikke krav til pendlerne om f.eks. at have over 5 km til arbejde eller at være bilist inden cykeludfordringen.

Vinterkampagner

I vinterperioden er cyklister meget afhængige af ordentlig belysning og et pålideligt driftniveau. Man er ekstra udsat for vind og vejr, ligesom det er mørkt både når man tager afsted og når man cykler hjem. Vinterkampagner er gode til at møde cyklisterne ude på ruterne, anerkende dem for deres indsats og i øvrigt være til rådighed for ris og ros. Samtidig kan man sætte fokus på en kommunes driftsstandarder f.eks. ved at tage driftspersonale og -maskiner med.

Tidligere vinterkampagner i Supercykelstisamarbejdet har bestået af en række events fordelt ud over eksisterende ruter og med forskelligt fokus, f.eks. belysning eller snerydning/saltning af ruterne. Et event har varet et par timer, er foregået enten i morgenmyldretiden eller i eftermiddagsmyldretiden og har været bemandet af to personer fra supercykelstisekretariatet sammen med projektgruppemedlemmet og en driftsmedarbejder fra den pågældende kommune. Derudover har det været en kaffevogn og en mobil cykelmekaniker med for at kunne tilbyde cykeltjek og varm kaffe til vinterpendlerne.

 • Fordelene ved vinterkampagner er, at de rammer kernemålgruppen ude på stierne, hvor de ellers sjældent bliver mødt. Det er en mulighed for at få hørt pendlerne, da det åbner for dialog. Samtidig er det en mulighed for at anerkende pendlernes indsats. Vinterkampagner med ovennævnte setup opnår stor effekt for en relativt lille udgift, og konceptet kan nemt kopieres og skaleres, så det matcher de givne rammer og budgetter.
 • Ulemperne ved vinterkampagner er, at det erfaringsmæssigt kan give negativ omtale at tilbyde cykeltjek og kaffe til cyklister. Det kan både betragtes som en forfordeling af cyklister og som konkurrenceforvridende overfor (nærliggende) cykelhandlere. Det er dog fuldt lovligt og inden for kommunalfuldmagten, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er risiko for negativ omtale.

OBS! Hvis der arrangeres vinterkampagner med cykelmekaniker, er det vigtigt at spørge omkringliggende cykelhandlere, om de vil have opgaven og i øvrigt orientere om eventet i god tid inden. Det samme gælder nærliggende kaffebarer.

OBS! Det er vigtigt, at eventet foregår på ruten. Det er en god idé at sørge for, at eventet er synligt på lang afstand, og at man i øvrigt nemt kan stoppe op og trække ind til siden uden at være til gene.

Vi Cykler til Arbejde-kampagner

En af de stærkeste cykelkampagner i Danmark er Vi Cykler Til Arbejde, som hvert år opfordrer medarbejdere i landets virksomheder til at cykle til arbejde i maj måned. Selvom Cyklistforbundet står for kampagnen, er der rig mulighed for at bruge timingen aktivt i forbindelse med andre eller lignende events og kampagner. Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har god erfaring med at planlægge lanceringer og cykeludfordringer i maj måned for at skabe ekstra engagement og gensidigt større opmærksomhed til aktiviteterne.

 • Fordelen ved at koble events og kampagner til Vi Cykler Til Arbejde-kampagnen (VCTA) er, at den er så udbredt i forvejen og mange derfor nemmere kan engagere sig. Enkeltpersoner, der f.eks. deltager i en elcykeludfordring, kan også få opbakning fra kolleger m.m., der deltager i den almindelige VCTA. Lanceringer, der f.eks. ligger lige op til maj måned, kan også få lidt mere fylde og omtale, når de to begivenheder tilsammen kan skabe merværdi.
 • Ulempen ved at koble events og kampagner til VCTA er, at der kan opstå misforståelser om, i hvor høj grad de forskellige events hænger sammen. Det kan kræve en lidt tydeligere kommunikation.

Videokampagne – Hverdagens cykelhelte

I forbindelse med Cyklens År 2022 i Danmark har Supercykelstisamarbejdet fået lavet videokampagnen Hverdagens cykelhelte.

Cykling bliver ofte set som en naturlig del af den danske kultur. Men den danske cykelkultur er ikke kommet af sig selv. Tværtimod er den er et resultat af mange års arbejde for at skabe bedre cykelinfrastruktur og bedre forhold for cyklisterne. Videokampagnen hylder netop alle dem, der er med til at gøre Danmark til et cykelland og supercykelstierne til en realitet og en stor succes – hverdagens cykelhelte.

Kampagnen består af ti små portrætter, der hver især zoomer ind på udvalgte aktører, som alle spiller en afgørende rolle i supercykelstiernes tilblivelse og succes, f.eks. vinterpendleren, planlæggeren, de driftsansvarlige og virksomheder, der arbejder for cykelfremme blandt medarbejderne. Videoerne er alle tilgængelige på Supercykelstiernes YouTube-kanal.

Dette er et eksempel på en kampagne, der ikke er fysisk knyttet op på supercykelstierne og som ikke har en særlig lokal forankring. Til gengæld kan kampagnen og de enkelte videoer vinkles til en række forskellige sammenhænge og bruges igen og igen i forskellige konstellationer.

Rutelanceringer

Når en supercykelsti er færdig, skal den lanceres som en samlet rute.

Det er vigtigt at have for øje, at lanceringseventet matcher den generelle supercykelstihistorie. Er der en forventning om, at der skal lanceres flere supercykelstier inden for en kortere tidsramme, kan det være en god idé tidligt at fastlægge de overordnede vinkler for de forskellige lanceringer. Dette sikrer, at der er variation i historierne. Samtidig giver det et overblik over og kontrol med, hvordan supercykelhistorien folder sig ud over tid.

Læs mere om rutelanceringer ovenfor og se billeder fra forskellige lanceringsevents nedenfor.

Se billeder fra forskellige lanceringer, events og kampagner

Roskilderuten blev lanceret i 2022 sammen med lanceringen af 100-dages programmet for og overrækkelsen af Tour de France Grand Départ-pokalen. Lanceringen bestod af en offentlig cykeltur fra Roskilde til København med stop i alle seks kommuner undervejs, hvor der blev holdt borgmestertaler og var forplejning og underholdning af forskellig slags. Cykelkaravanen blev sendt afsted fra Roskilde og modtaget i København af direktør for Tour de France, Christian Prudhomme. Undervejs på ca. 30 km cyklede flere hundrede borgere med.

Roskilderuten er et eksempel på et stort lanceringsevent, som blev slået sammen med to andre begivenheder og derfor fik ekstra meget politisk opmærksomhed såvel som massiv mediedækning og stor opbakning lokalt i alle kommuner. Et event som dette kræver en særligt stærk krog og mange ressourcer til planlægning. Sekretariatet var tovholder på hele lanceringen, mens kommunerne var ansvarlige for de lokale events.

Ørestadsruten blev lanceret i 2022 med et event i Ørestad, hvor man kunne høre mere om supercykelstierne, deltage i konkurrencer, få et hurtigt cykeltjek, en kop kaffe og få et cykelkort over supercykelstier og andre kommunale cykelruter. Cykeldagen var også kulminationen på en længerevarende cykelfremmeindsats i Ørestad, som Københavns Kommune havde stået for med inddragelse af bl.a. virksomheder i Ørestad og Ørestad Gymnasium.

I forbindelse med lanceringen af Ørestadsruten blev der lavet test-en-elcykel-forløb, hvor borgere eller medarbejdere i Ørestad kunne låne en elcykel i to-fire uger og teste livet som cykelpendler. Dette er et eksempel på en meget lokal rutelancering, som er ekstra unik for Ørestadsruten, der kun løber igennem én kommune.

Jyllinge-Stenløseruten blev lanceret i 2021 over to omgange. Først i februar med en online-markering af, at ruten var færdig og åben i form af en videogennemkørsel af ruten, som blev delt på sociale medier og i pressen. I juni blev ruten officielt lanceret med borgmestercykeltur fra Stenløse til Jyllinge. Med på cykelturen var borgmestre, lokalpolitikere, lokalafdelinger fra Cyklistforbundet, Cykling Uden Alder og borgere. I Jyllinge blev der uddelt juice og frugt og holdt borgmestertaler.

Jyllinge-Stenløseruten er et eksempel på, hvordan en rutelancering kan eksekveres, når der både skal tages højde for COVID-19-restriktioner, dårlig timing i forhold til cykelsæsonen og et ønske om en hurtig markering af rutens åbning straks efter anlægsafslutning. Ved at dele lanceringen op i to blev både de lokale ønsker og behov tilgodeset uden at gå på kompromis med selve lanceringseventet. Den dobbelte lancering resulterede også i ekstra lokal medieomtale.

Videokampagnen Hverdagens cykelhelte består af ti små portrætter, der hver zoomer ind på udvalgte aktører, som alle spiller en afgørende rolle i supercykelstiernes tilblivelse og succes, f.eks. vinterpendleren, planlæggeren, de driftsansvarlige og virksomheder, der arbejder for cykelfremme blandt medarbejderne. Kampagnen er et eksempel på en kampagne, der ikke er fysisk knyttet op på supercykelstierne og som ikke har en særlig lokal forankring. Til gengæld kan kampagnen og de enkelte videoer vinkles til en række forskellige sammenhænge og bruges igen og igen i forskellige konstellationer.

I forbindelse med lanceringen af Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Ring 4-ruten og Værløseruten i 2017, deltog en række pendlere fra forskellige virksomheder langs de fem nye ruter i en cykeludfordring. De sagde ja til at lade bilen stå og cykle til arbejde i maj måned. Pendlerne lånte elcykler til udfordringen og gennemførte sundhedstjek før og efter. I samme periode fik pendlerne og deres arbejdsplads besøg af Supercykelstierne med cykelmekaniker og kaffevogn, og så var der kaffe og cykeltjek til medarbejderne i et par timer.

Vinterkampagne på Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Ring 4-ruten og Værløseruten i 2018 arrangeret som en del af lanceringen af de fem nye ruter i foråret 2017. Kampagnen satte fokus på, at cykelpendling vigtig og mulig hele året rundt. Kampagnen bestod af syv events fordelt ud over de fem nye ruter. Målet med kampagnen var dels at møde og give et skulderklap til de cyklister, som cykler hele året rundt, dels at inspirere potentielle pendlercyklister og dels at sætte fokus på og fortælle om det driftsarbejde, kommunerne gennemfører og forpligter sig til i Supercykelstisamarbejdet.