Klimatilpasning på supercykelstier

Klimaforandringerne vil i Danmark skabe mildere vintre med mere regn og varmere somre med lange tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Den gennemsnitlige årlige nedbør og stormstyrke er stigende, ligesom klimaforandringerne vil hæve vandstanden i havene omkring Danmark. Det kan derfor også være en god idé at arbejde med klimatilpasningstiltag i forbindelse med etablering af supercykelstier.

I den udstrækning klimatiltag langs supercykelstier er ”grønne”, altså inkluderer beplantning i forskellige former, kan de ligeledes være med til at højne attraktiviteten på supercykelstien, og kan således tjene to formål.

I dette afsnit beskrives en række anbefalinger til hvilke klimatilpasningsløsninger, der med fordel kan implementeres på supercykelstier.              

LAR-løsninger på supercykelstier

Det kan være en god ide at forsøge at håndtere regnvand der, hvor det falder, så det ikke belaster det offentlige kloaksystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand.

Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. Læs om de typiske elementer her:

Typiske elementer 

  • Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner
  • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt
  • Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
  • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning

De enkelte elementer kan anvendes alene eller i kombination med hinanden.

Især ved nyanlæg af supercykelstier kan det ofte være en fordel at indtænke LAR-løsninger til at håndtere afledning af regnvand fra sti- og vejarealer. Det kan gøres ved enten at arbejde med afvanding i grøfter, plantebede og særlige vej- og sideanlæg mm.

I det følgende gennemgås en række forskellige LAR-Løsninger, som kan overvejes anvendt i forbindelse med især nyanlæg af supercykelstier.

Find mere information i menuen til venstre

Afvanding i grøfter

Den mest traditionelle metode til at lede regnvandet væk fra cykelstier er via rør eller overfladiske render til en grøft. Fra grøften kan regnvandet afhængig af de stedspecifikke forhold ledes videre, eller grøften kan anvendes som et forsinkelsesbassin.

Grøfter kan etableres som en rabat mellem cykelstien og kørebanen. Derved er grøften med til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Grøfter kan samtidigt udformes og begrønnes, så den er med til at gøre supercykelstiernes omgivelser mere attraktive og grønne.

Ved etablering af grøfter er det vigtigt, at der ikke tages bredde fra supercykelstien til vejafvanding.

Helhedsgenopretning af kørebane, cykelsti og fortov samtidig med klimatilpasning og skybrudssikring af afvandingssystemet på Folehaven i København. Foto: Københavns Kommune.

Afvanding i vejbede

Et vejbed er et beplantet bed, hvor der er udgravet plads til, at regnvand kortvarigt kan opholdes og sive ned i jorden.

Vejbede er opbygget af et lag filtermuld med underliggende lag af sand eller grus som er velegnet til nedsivning. Regnvandet ledes typisk ind i vejbedets ene ende, og kan være opdelt i flere niveauer, hvor vandet opmagasineres, neddrosles eller siver ned.

Vejbede kan etableres som rabat mellem cykelstien og kørebanen. Derved er de også med til at forbedre trafiksikkerheden. Vejbede kan samtidigt være med til at gøre supercykelstiernes omgivelser mere attraktive og grønne. Ved beplantning med eksempelvis høje vildbede skal man være særlig opmærksom på at vildbede ikke vokser sig for høje da de ved nedbør har en tendens til at ”lægge” sig ned på cykelstien.

Ved etablering af vejbede er det vigtigt, at der ikke tages bredde fra supercykelstien.

Forsinkelsesvej på Bülowsvej i Frederiksberg Kommune, hvor regnvandet tæmmes i regnbede inden det rammer kloakken. Foto: Green Cities Europe

Permeable belægninger

Ved en permeabel belægning forstås en belægning, hvor regnvandet løber ned gennem belægningen eller mellem belægningens elementer. Regnvandet løber ned i belægningens underbygning, der er designet til at tåle dette, uden at levetiden reduceres. Vandet forsinkes i underbygningen og afhængigt af terrænet, grundvandsstanden og forureningsmæssige forhold mv. kan regnvandet herfra nedsives, ledes til recipient eller afløbssystem.

De permeable belægninger kan som udgangspunkt også anvendes ved anlæg af supercykelstier.

Erfaringen med porøs asfalt og andre typer porøse materialer er indtil videre ret begrænsede i Danmark. Men i udlandet – og særligt Holland – eksperimenteres der med nye typer af belægninger, hvor regnvandet forsinkes i selve opbygningen af cykelstien. Herunder et nyt koncept hvor cykelstien anlægges som kassetter lavet i genbrugsplast og som indtil videre tegner som en lovende løsning.

En ny type cykelsti indviet i Zwolle, Holland, hvor regnvandet ledes væk fra cykelstien og forsinkes i kassetter under stien. Cykelstien er desuden lavet i genbrugsplast. Foto: Troels Andersen

Inspirationskatalog

Find mere inspiration til LAR-løsninger nedenfor.

Rundkørsel med LAR-løsning i midterøen for enden af cykelgaden Rembrandtlaan i Zwolle, Holland. Foto: Pablo Celis

Regnvandsgrøft og begrønning langs med supercykelstien Københavnerruten i København. Foto: Pablo Celis

Cykelsti i Middelfart sænket 20 cm og afsluttet med høje kantsten, så den ved skybrud kan fungere som et 100 m3 stort bassin. Foto: Peter Pedersen, Middelfart Kommune