Begrønning på supercykelstier

Der er er flere positive afledte effekter ved at arbejde med begrønning. Derfor kan det være en god ide også at arbejde med begrønning i forbindelse med etableringen af supercykelstier.

Overvejelser i forbindelse med begrønning på supercykelstier

I dette afsnit beskrives forskellige overvejelser der kan være relevante når man arbejder med begrønning på supercykelstier.

Grøn ruteføring

Grønne omgivelser er med til at understøtte en god cykeloplevelse. Det kan have tryghedsskabende effekt f.eks. når der etableres en grøn barriere mellem kørebanen og cykelstien, og det kan således også være med til at øge en cykelrutes samlede attraktivitet.

Når man arbejder med begrønning på supercykelstier er det en god ide at anlægge et helhedsorienteret perspektiv, så man allerede i planlægning af ruteføringen indtænker og overvejer hvilke omgivelser supercykelstien løber igennem. Er der for eksempel mulighed for, at supercykelstien forløber i eget trace i grønne omgivelser?

Der kan også arbejdes med begrønning, som anlægges langs veje hvor der allerede er bebygget, og hvor man ikke kommer gennem natur og grønne omgivelser. Et oplagt sted er langs større indfaldsveje, som ofte er brede relativt, trafikerede og fører forbi industriområder. 

Det er desuden vigtigt, når der arbejdes med begrønning på supercykelstierne, at det ikke udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko, hvor begrønningen kan komme til at skabe dårligt udsyn for både cyklister og bilister, eksempelvis på strækninger med mange sideveje.

Analyser

Undersøgelse af den attraktive cykeloplevelse

Supercykelstierne har i samarbejde med konsulentbureauet Is It a Bird udarbejdet en konceptualisering af “den attraktive cykeloplevelse”.

Begrønning kan have flere formål

Begrønning langs supercykelstier kan have flere formål:

  • Begrønning kan bruges til at skabe læ på strækninger med meget sidevind, og kan skabe større oplevet tryghed ved at fungere som grønt værn mellem cykelsti og vejbane.
  • Begrønning kan indtænkes som del af klimatilpasningsløsninger (LAR). Læs mere om klimatilpasning på supercykelstier her.
  • Begrønning kan skabe et attraktivt gadebillede og samtidig være med til at styrke biodiversiteten.

  • Begrønning kan også indirekte være med til at sænke bilernes hastighed langs veje. Etablering af plantebede langs veje o.l. kan bruges til at indsnævre kørebanen, hvilket i sig selv kan føre til lavere hastigheder. Vejtræer kan også i en række sammenhænge indirekte have en hastighedsdæmpende effekt på trafikken. 

Man kan arbejde med begrønning langs supercykelstier i flere formater, for eksempel:

  • Plantebede mellem supercykelsti og vejbane
  • Grønne rabatter mellem supercykelsti og vejbane
  • Plantekasser på villaveje som trafiksanering
  • Træer og buske langs supercykelstien
  • Grøfter mellem supercykelsti og vejbane (løsningen anbefales kun på supercykelstier uden for byområde).

På supercykelstier anbefales det, at begrønning sammentænkes med de enkelte kommuners forskellige retningslinjer for begrønning, for eksempel i forhold til plantearter og -typer og drift og vedligehold.

Drift og vedligehold af begrønning

På supercykelstier er det vigtigt, at der er fokus på drift og vedligehold – også, når det drejer sig om begrønning.

Derfor anbefales det, at man allerede fra starten af supercykelstiens etablering indtænker, hvordan det sikres, at begrønning ikke vokser vildt og får negativ indflydelse på udsyn, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed på ruten.

Inspirationskatalog

Herunder er et billedkatalog til inspiration med eksempler på cykelstier i grønne omgivelser, hvor der er brugt begrønning til at adskille cykelsti og kørebane og som del af hastighedsdæmpende anlæg på en mindre befærdet vej, som ikke har cykelsti.

Begrønning bidrager positivt til cykeloplevelsen og kan i flere tilfælde endvidere være med til at skabe læ for sidevind. Indre Ringrute. Foto: Supercykelstisamarbejdet, hovedstadsregionen.

Supercykelstier kan med fordel anlægges langs områder med særlige rekreative kvaliteter. Det giver brugerne en unik oplevelse som kan være med til at både fastholde og tiltrække nye cyklister. Foto: Aarhus Kommune

Plantning af frugttræer, buske – og som her jordbærbed – er med til at gøre supercykelstien til et udflugtsmål i sig selv. Også for andre end pendlere. Foto: Pablo Celis.

Plantebede med træer langs en villavej som både er en æstetisk forskønnelse og som fungerer som hastighedsdæmper for biltrafikken. Foto: Pablo Celis.

Etablering af cykelgade med etablering af helleanlæg med træer som middel til at etablere en modstrømscykelsti. Tiltaget fredeliggør vejen for biltrafik og sikrer en rolig trafikafvikling. Foto: Pablo Celis.