GREATER COPENHAGEN skal være verdens bedste cykelmetropol

Nogle af verdens bedste cykelbyer ligger i Greater Copenhagen, og cyklen er et internationalt kendt symbol for metropolen. Greater Copenhagen har potentialet til at blive verdens bedste cykelmetropol, men der er ingen strategisk handlingsplan for cykeludviklingssamarbejder, -potentialer og -projekter i metropolen. Det skal der laves om på nu.

For at blive verdens bedste cykelmetropol, er der brug for en handlingsplan. Derfor vedtog Greater Copenhagens bestyrelse d. 4. juni 2019, at der skulle udarbejdes en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen. Handlingsplanen skal fremlægge bud på målsætninger og relevante cykelindsatser i metropolen.

Cyklen er i dag ikke kun et lokalt transportmiddel – men også et regionalt. Derfor er initiativer til at frem­me cyklismen et emne, der giver mening at arbejde sammen om – på tværs af kommuner, regioner og lande.

Men hvilke udfordringer kan metropolens aktører løfte selv, og hvilke giver mening at arbejde sammen om?

Greater Copenhagen metropolen

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden, samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyggere.

 

Cykelhandlingsplanens fire hovedtemaer

Til at udforme cykelhandlingsplanen nedsættes fire arbejdsgrupper til at pege på potentialer, indsatser, projekter og målsætninger inden for cykelhandlingsplanens fire hovedtemaer. Oprindeligt skulle arbejdet starte ved et større kick off-møde d. 25. marts, men grundet COVID-19, udsættes dette møde til en konference i 2021. Arbejdsgrupperne er sammensat efter land, region, interesser og geografi og kommer med indput til handlingsplanen. Alle input bliver kvalificeret på midtvejsmødet til august.

Tema 1: Cykelpendling/ regional cykelinfrastruktur

Tema 2: Cykel i kombination med kollektiv

Tema 3: Cykelturisme og rekreativ cykling

Tema 4: Cykelviden

 

Tema 1: Cykelpendling/ regional cykelinfrastruktur

I dag vælger 21% cyklen til arbejde eller uddannelse i Greater Copenhagen metropolen. Hvis alle var villige til at cykle op til en halv time til arbejde, kunne denne andel stige til 42%. Men hvordan vælger flere cyklen til arbejde på de længere ture? Hvordan forbedrer vi den regionale cykelinfrastruktur? Hvordan får vi samarbejdet med nabokommunen, og hvor­dan finder vi midler til opgradering af infrastrukturen? Hvordan sikrer vi en god kommunikation af, at infrastruktu­ren er et tilbud til brugerne, og hvordan gør vi den genkendelig i hele Greater Copenhagen metropolen?

Tema 2: Cykel i kombination med kollektiv

Cyklen øger den kollektive trafiks opland og tilgængelighed, og rummer stort potentiale for at få flere passagerer i den kollektive trafik. Cyklen repræsenterer fleksibilitet og i kombination med det kollektive kan cyklen tilføre en større fleksibilitet til det samlede kollektive transportsystem og udgøre et reelt alternativt til privatbilen. I Region Hovedstaden er antallet af passagerer steget efter cykelmedtagning blev tilladt – i både S-tog og lokaltog. Ved regionale buslinjer er antallet af buspassagerer steget ved at sikre god og tilgængelig cykelparkering ved bus­stoppestederne. I samme region har over 90% af alle indbyggere under tre kilometer til en station. Hvordan styrker vi samspillet mellem cykling og kollektive trafik, og sikrer at der i fremtiden er endnu flere cykel­kombinationsrejsende?

Tema 3: Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturismen i metropolen stiger både på den danske og svenske side, og cykelturisterne er gode til at komme vidt og bredt ud i metropolen og lægge deres penge på hele turen. Udfordringen er, at turistruter skal koordineres mellem kommunerne, og det kan være en svær opgave at prioritere i en travl hverdag med borgere, der efter­spørger andre lokale løsninger til hverdagen. Hvordan kan vi fremme cykelturismen? Og hvordan sikrer vi ensartethed på tværs af kommuner og regioner, som gør det nemmere for cykelturisterne?

 Tema 4: Cykelviden

Greater Copenhagen er en stærk vidensmetropol med en lang række universiteter, og her kunne særligt forsknin­gen i cykelområdet inden for flere fagområder styrke vores vidensgrundlag, evaluerings- og monitoreringsmeto­der og afdække potentialer og resultater. Metropolen er en oplagt case til at generere cykelviden, da cykling er meget udbredt her ift. mange andre regioner i verden. 

Hvem er med?

Region Skåne, Region Halland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Sekretariatet for supercykelstier, Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Roskilde Kommune, Lund Kommune, Helsingborg Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune, Guldborgsund Kommune, Malmø Kommune, Landskrona Kommune, Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Kristianstad Kommune, Ystad Kommune, Vejdirektoratet, Dansk Industri, Aalborg Universitet, Cyklistforbundet, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Cykelcentrum VTI, Movia, Passagerpulsen, DSB, Skånetrafikken, Dansk Cykelturisme, Tourism in Skåne, Visit Nordsjælland, Destination Sydkyst Danmark, Destination Sjælland, Visit Lolland-Falster, MTB-tours, MTB Skåne, Båstad Turism.

Hvordan kan jeg være med?

Der afholdes en midtvejskonference mandag d. 21. september i Kulturhuset på Islands Brygge i København. Arrangementet er gratis og tilmelding er mulig fra august og frem til 4. september ved at sende en mail til Frida Malmqvist på Q45M@kk.dk. Der er begrænset antal pladser grundet COVID-19. Arrangementet aflyses og skydes til 2021, da det fortsat ikke er muligt at afholde et fælles arrangement grundet svenske restriktioner ift. COVID-19.


Tidsplan

  • Juni 2019 Det blev besluttet på Greater Copenhagens bestyrelsesmøde, at en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen metropolen skal udarbejdes.
  • December 2019 Cykelhandlingsplanen opstartes i Sekretariatet for supercykelstier, der i tæt samarbejde med regionerne udformer projektet og tidsplanen.
  • Januar 2020 Potentialeanalyse igangsættes af Rambøll, der med et team internationalt team, bestående af rådgivere fra både den svenske og danske side går i gang med at undersøge, hvilke potentialer der er for cykelfremme i de fire regioner.
  • Marts 2020 Kick off-møde skulle afholdes for alle interessenter d. 25. marts, men aflyses grundet COVID-19.
  • April 2020 Arbejdsgrupperne indenfor de fire temaer udpeges og inviteres til at give input.
  • Maj-juni 2020 Arbejdsgruppemøder afholdes på video og udpegede indsatser kvalificeres.
  • August-oktober 2020 Handlingsplanen skrives og der afholdes et midtvejsmøde (i stedet for det aflyste kick off-møde) d. 21. september. Her skal aktører i Greater Copenhagen kvalificere arbejdsgruppernes arbejde.
  • Oktober 2020 Handlingsplanen sendes i høring til involverede parter.
  • November-december 2020 Handlingsplanen sendes til godkendelse hos Greater Copenhagens styregruppe og bestyrelse. Tidsplanen udskydes grundet COVID-19. Opdatering følger.

Se nøgletal for Greater Copenhagen metropolen her