28 borgmestre og en regionsrådsformands anbefalinger til ny national cykelstrategi

Den seneste nationale cykelstrategi er fra 2014. Men fra 2014-2022 har cykeltrafikken i Danmark været faldende. Nu vil transportministeren udarbejde en ny national cykelstrategi for at vende udviklingen og få flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Det støtter Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen op om. Samarbejdet, der består af 28 kommuner og Region Hovedstaden, sender tre anbefalinger til cykelstrategien baseret på 15-års erfaringer og god succes med at få flere til at tage cyklen.

I modsætning til tendensen på landsplan er det lykkedes Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen at få flere op på cyklen. Samarbejdet, der kan fejre 15-års jubilæum i 2024, har de seneste år kunne melde om fortsatte stigninger i cykeltrafikken på supercykelstierne.

Når vi evaluerer supercykelstierne, kan vi se, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 52 % alene som effekt af opgraderingen til supercykelsti. Og over tid, fra før opgradering til de nyeste cykeltællinger fra 2023, er trafikken på de 16 eksisterende ruter i gennemsnit steget med 75 %. 14 % af de nye cyklister tog før bilen, og 20 % af cyklisterne på de nyeste ruter cykler på elcykel. Samtidig cykler pendlerne på supercykelstierne i gennemsnit 12 km pr. tur. Det er virkelig gode tal. Kombineret med, at 55 % af borgerne i hovedstadsregionen faktisk kun har 10 km eller mindre til arbejde, ser vi i Supercykelstisamarbejdet et stort potentiale i at få endnu flere til at cykle med udbygningen af supercykelstierne og elcyklens fremmarch,” fortæller Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune.

National målsætning giver flere fordele

Både i Supercykelstisamarbejdet og i Region Hovedstaden er der en målsætning om 20 % flere cykelture i 2030. Supercykelstisamarbejdets første anbefaling til den nye cykelstrategi er også at sætte en national målsætning om 20 % flere cykelture. En nationalt besluttet målsætning om mere cykeltrafik vil både give cykelstrategien et konkret mål at arbejde henimod og samtidig anerkende behovet for og gevinsterne af mere cykling i Danmark.

Cykling er en del af løsningen på en række store samfundsudfordringer. I hovedstadsregionen sparer cyklingen allerede i dag over en million sygedage årligt. Så når vi i Supercykelstisamarbejdet arbejder for at få flere til at cykle, så arbejder vi også for at højne folkesundheden, mens vi samtidig sikrer et bedre klima og mindsker trængslen i hovedstadsregionen. Nu skal vi have et nationalt cykelmål, så vi kan få resten af landet med,” siger Marianne Frederik, formand for Udvalget for Trafik og Regional Udvikling i Region Hovedstaden. 

Tværsektoriel handleplan skal sikre optimal realisering

Det tværkommunale samarbejdes anden anbefaling er, at cykelstrategien ledsages af en tværsektoriel handleplan for realiseringen af strategien. For cyklen bidrager med konkrete løsninger på både sundheds-, trængsels- og klimaudfordringer – udfordringer som bør løses på tværs af sektorer, geografier og administrative grænser for at udnyttes cyklens merværdier optimalt.

Vi kommuner i Supercykelstisamarbejdet skal selvfølgelig trække i arbejdstøjet og fortsætte udbygningen af rutenettet, for mere cykling og flere supercykelstier har en positiv effekt på mange af de udfordringer, som vi allerede står overfor nu, og som kun vil være større om 10 og 15 år. Men der er også behov for, at der fra nationalt plan tages et større ansvar. Der skal tænkes på tværs af sektorer og organisationer i en konkret handleplan for, hvordan strategien realiseres. F.eks. skal der et større fokus på at forbedre vilkårene for kombinationsrejser, på at sikre bedre cykelparkering og på at indrette beskatningen, så det bliver attraktivt for arbejdsgivere at stille cykler til rådighed for medarbejdere”, siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Samfundsøkonomisk kan det ikke betale sig at lade være

Den direkte vej til flere cyklister er flere investeringer i cykelinfrastrukturen. Tager man cyklen som transportmiddel seriøst og prioriterer cykelpendlere både politisk og økonomisk ved at etablere god cykelinfrastruktur og skabe bedre cykelforhold, kan man vende udviklingen og få flere cyklister. Og flere cyklister giver flere penge i statskassen. For samfundet tjener over 7 kr., for hver ekstra kilometer kørt på cykel. Derfor er Supercykelstisamarbejdets tredje anbefaling til den nye cykelstrategi, at det nationale niveau laver samfundsøkonomiske beregninger på cykelinfrastrukturprojekter og prioriterer infrastrukturmidlerne der, hvor de hurtigst betaler sig selv hjem igen.

En af styrkerne ved Supercykelstisamarbejdet er, at vi har et helt net af cykelinfrastruktur, vi kan beregne samfundsøkonomi på. Og det er afgørende for at få cykelprojekter ind i de store regneark og højere op på den nationale prioriteringsliste over infrastrukturprojekter. Det samlede supercykelstinet har en intern rente på 23 % og er dermed et af de mest rentable infrastrukturprojekter i Danmark. Samtidig er det billigt at anlægge, og udgifterne tjener sig hurtigt hjem igen. I et samfundsøkonomisk perspektiv kan det med andre ord ikke betale sig ikke at investere i mere cykelinfrastruktur”, siger Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune.

De tre anbefalinger blev drøftet på Supercykelstisamarbejdets tilbagevende borgmestertopmøde torsdag d. 8. februar. Her fejrede samarbejdet sit 15-års jubilæum og de flotte fælles resultater, ligesom der blev drøftet, hvordan kommunerne selv kan fortsætte arbejde med at få flere op på cyklen. Derudover blev samarbejdets anbefalinger overrakt til formand for Folketingets Transportudvalg, Rasmus Prehn, på mødet, og efterfølgende sendt til transportminister Thomas Danielsen.

OM SUPERCYKELSTISAMARBEJDETS ANBEFALINGER

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er Danmarks største og mest succesfulde tværkommunale cykelinfrastruktursamarbejde bestående af 28 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet opfatter en national cykelstrategi som et essentielt tiltag for at styrke regional cykelfremme.

Den nationale cykelstrategi bør sætte høje ambitioner og konkrete mål for cykelfremme i Danmark. Det er vigtigt for anerkendelsen af cyklen som et fuldgyldigt og ligeværdigt transportmiddel, for realiseringen af cyklens fulde potentiale og for fastholdelsen af Danmarks position som et af verdens bedste cykellande. 

Følgende tre anbefalinger fra Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er ud fra et regionalt perspektiv de vigtigste til at styrke tværkommunal og regional cykelfremme i den nye nationale cykelstrategi. Ved at imødekomme de tre anbefalinger i en ny national cykelstrategi sikres det, at cyklen som transportform prioriteres statsligt og økonomisk på lige fod med bil, bus og tog.

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen anbefaler:

  1. Statslig målsætning om 20 % flere cykelture
  2. Tværsektoriel handleplan for realiseringen af cykelstrategien
  3. Samfundsøkonomisk udmøntning af cykelinvesteringer

Deklaration

Supercykelstier for bæredygtig og sund transport

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionens anbefalinger til at styrke den regionale cykelfremmeindsats i en ny national cykelstrategi.

Pressekontakter:

Supercykelstisamarbejdet,
Diana Bern Skyum, kommunikations- og presseansvarlig, jm8t@kk.dk, tlf. 29 45 32 07

Gentofte Kommune,
Marianne Grundsøe, kommunikationschef, mags@gentofte.dk, tlf. 29 38 25 01

Region Hovedstaden,
Signe Fuglsang Midtgaard, kommunikationskonsulent, signe.fuglsang.midtgaard@regionh.dk, tlf. 51 55 88 07

Københavns Kommune,
Pressetelefonen tlf. 23 27 80 90

Ishøj Kommune,
Katharina Edlenborg Ahrensberg, presseansvarlig, kah@ishoj.dk, tlf. 20 51 34 61              

FAKTA OM SUPERCYKELSTIERNE

Supercykelstierne i Region Hovedstaden er et samarbejde mellem 28 kommuner og Region Hovedstaden om at skabe sammenhængende cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne i hele regionen. Supercykelstierne forbinder land og by og skal gøre det let, fleksibelt og trygt at vælge cyklen til og fra arbejde.

  • I 2024 har Supercykelstisamarbejdet etableret 244 km supercykelsti fordelt på 16 ruter, der forbinder 21 af samarbejdets 28 kommunerne. Visionen er at have over 850 km supercykelsti fordelt på flere end 60 supercykelstier i 2045.
  • Supercykelstierne er ét af Danmarks mest rentable infrastrukturprojekter. Et fuldt udbygget supercykelstinet har en estimeret intern rente på 23 %. 77 % af de samfundsøkonomiske gevinster tilfalder staten. Det resterende supercykelstinet koster 1,85 mia. kr. at anlægge.
  • I gennemsnit er cykeltrafikken på de 16 supercykelstier steget med 52 %, fra før ruterne blev etableret til et år efter ruternes åbning – altså den umiddelbare effekt af etableringen af supercykelstier. Derudover viser de årlige cykeltællinger fra 2023, at effekten af ruterne over længere tid er langt større. Fra de 16 ruters respektive førmålinger til cykeltællingerne i 2023 er der målt en gennemsnitlig stigning på 75 %.
  • 14 % af de nye cyklister tog før bilen, og 20 % af cyklisterne på de otte nyeste ruter cykler på elcykel.
  • Den gennemsnitlige turlængde på supercykelstierne er 12 km pr. tur. 55 % af borgerne i Region Hovedstaden har 10 km eller derunder til sin arbejdsplads.

Læs mere om supercykelstierne og find pressefotos.