Farum-Allerødruten C71

Supercykelstien Farum-Allerødruten er 7,2 km lang og forbinder Allerød og Furesø Kommuner samt de to byområder Farum og Lillerød.

Ruten er en forlængelse af Farumruten og bliver indviet september 2020.

Om Farum-Allerødruten

Farum-Allerødruten er en forlængelse af supercykelstien Farumruten, der forbinder Farum og Lillerød. Ruten løber nær stationerne Allerød og Farum, hvor der er mulighed for at kombinere cykel og tog.

Strækningen kobler de to supercykelstier Farumruten og Allerødruten sammen. Ruten forventes åbnet i september 2020.

 

Tiltag på Farum-Allerødruten C95

I Furesø Kommune er følgende tiltag gennemført:

  • På Høveltevej er den dobbeltrettede sti blevet forlænget fra Gammel Bregnerødvej og frem til krydset ved Frederiksborgvej. I krydset er der etableret signalanlæg.
  • På Frederiksborgvej er der etableret cykelsti i begge sider.
  • I alle signalanlæggende på Frederiksborgvej fra Stavnsholtvej til Slangerupvej er der lavet signaloptimering for at forbedre fremkommeligheden for cyklister.
  • På Frederiksborgvej ved Birkhøjterrasserne er der etableret fremført busperron ved stoppestedet (i nordgående retning) og tilslutning til eksisterende stisystem og skolesti bagom ved Birkhøjterrasserne.
  • På Frederiksborgvej ved Farum Midtpunkt er der etableret fremført busperron ved stoppestedet på begge sider af vejen og tilslutning til eksisterende fortov.
  • Ved Farum Midtpunkt – busperronen mod syd – er Frederiksborgvej sideforskudt for at skabe bedre plads til buspassagerne og bedre cykelstiforløb for cyklende
  • Langs Frederiksborgvej mellem Slangerupvej og Paltholmvej, er supercykelstien på det meste af strækket, etableret med gangareal for gående.

I Allerød Kommune er følgende tiltag gennemført:

  • Der er etableret enkeltrettede cykelstier i begge sider af Nymøllevej.
  • Bregnerød Skovvej er blevet til en 2-minus-1-vej, og der er kommet LED-lys.

Foruden ovennævnte forbedringer bliver det opsat fem fodhvilere på ruten, et cykelbarometer og et informationsskilt i Allerød såvel som afmærkning og skilte langs hele ruten.